Hargitai Andrea ~  Hála

Köszönöm Uram, hogy láthattam az arcodat,
hogy türelmesen mutattad utamat.

Köszönet a szeretetért, mely szívemben lángragyúlt,
Köszönet a könnycseppekért, mely legyőzte bennem a háborút!

Szívem nyitva áll,
Lépj be rajta, már nincs határ...

Tiéd akaratom, tiéd az életem,
Nem hozhat nékem üdvöt más senki sem.

Mindent mit elértem Néked köszönök,
Minden érzelmem most Téged köszönt!

Köszönöm Uram, hogy megmutattad arcodat!
Köszönöm, hogy elém tártad Sorsomat!

Forrás ~ Internet
 
HÁLAIMA

Teljességem világában,
Szívemnek Szent Templomában,
Leborulok, hálát adok,
Hogy ilyen életet kapok.
Mindennapi csodák sora,
Életem útmutatója,
Imádkozva kérve-kérem,
Tartson ebben Teljességem!

Filián Anna


Hogyan szeressünk tökéletesen?

'Megértettem, hogy a tökéletes szeretet mások hibáinak elviselésében áll,abban, hogy egy csöppet sem csodálkozunk gyöngéiken, hogy épülünk a legcsekélyebb erényen, melyet szemünk láttára gyakorolnak,főleg pedig azt értettem meg, hogy a szeretet nem maradhat a szív mélyén elzárva.'
.
Lisieux-i Kis Szent Teréz KIÉ VAGYOK?

  Egy bús borongós sötét éjjelen,
Mikor elfogott a bús félelem,
Szorongó szívvel e kép kérdezem.
Kié vagyok, kié az életem?
Ki vigyáz rám sötét éjjelen,
Ki oldja meg minden nehéz gondom,
Kié vagyok, s kié a sorsom?

Egy bús borongós sötét éjszakán,
Krisztust látom vérzőn a Golgotán.
Mozdul az ajka s így szól hozzám,
Hát nem tudod, hogy kié a sorsod?
Ki oldja meg bánatod s gondod?
Ki emel fel, hogyha elesel,
Ha mindenki bánt, védőn átölel.

Ki az, ki mindig jóra int,
Ha vétkezel, megbocsát megint.
Ha bűnös vagy, akkor is szeret.
Rám bízd magad, add nekem éltedet!
Ki vigyázott rád, és mindig hordozott.
Nem tudod kié vagy, még nem tudod!
Nézz fel énreám érted, vérzek én,
Nézz fel reám!
Fordítsd arcod felém.

Ha leszáll az est, és pirkad a hajnal.
Én vigyázok rád éjjel és nappal,
Én óvlak téged zord bús éjjeleken,
Hogy te boldog légy,
Odaadom életem!
Letörlöm szemedről a könnyeket,
Add nekem a sorsod,
Add hát éltedet!
S egy sötét éjjel, földerül a fény,
Szívemben ott él a boldog remény.
S mikor ez édes szavak hangzanak
Enyém vagy, enyém!
Megváltottalak.

Forrás ~ InternetHA VELEM VAN AZ ISTEN

Ha velem az Isten,
szükségem nincsen.

Vidám a kedvem,
ha velem az Isten.

Ha velem az Isten,
kétségem nincsen.

Vidám a lelkem,
ha velem az Isten.


VEZESS!

Vezess át a fényen
És át a sötéten,
Csillagom légy éjben,
Napsütésem délben!

Őrizz meg a bajtól,
Ments meg kárhozattól,
Gyújtsál bennem máglyát

Lelkem legyen fáklyád!
Tisztítsd meg a szívem,
Erősítsed hitem,

Ha nem látlak Téged,
Mutass menedéket!
Légy vigaszom gondban,

Szeress bánatomban,
Mindig szorítod kezem,
Vezess, Uram, engem!

Orbán Krisztina


SZENT CECILIÁHOZ

Kihez az Úr elküldé angyalát, hirdesse nékünk Cecíliát.
Jó példa ő, szívderítő, mennyország kertjében nyílt rózsatő.
Hangozzatok zenének hangjai, ifjaknak sípjai és lantjai,
Cecíliát magasztalni, Jézust ki bátor volt megvallani.
Zengetvén a mennybéli orgonát, dicséred dallal az Isten Fiát.
Hajlítsd hozzánk ő irgalmát! Hogy néki mondhassunk harmóniát!

Szövege Szegedi L. (Cantus Ctholoci, 1674) - dallama Nádasdy K.
az Éneklő Egyház 311. (SzVU 218/B) alapján

Forrás ~ Internet


IMÁDSÁG SZENT KATALIN KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására hitben és állhatatlanságban megerősödjünk, és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Forrás ~ Internet

Fénykép: ÁLDOTT LEGYEN

Áldott legyen a fény,
mely rád világít, és a fény,
amely benned van.

Az áldott fény sugározzon be téged
és melegítse fel a szívedet,
míg úgy nem lobog,
mint a kandalló tüze.

Így minden idegen melegedni
jöhet hozzád,s minden barátod is.
Sugározzon szemedből a fény,
mint az ablakba állított gyertyák fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja.

Áldott legyen a rád hulló lágy, édes eső.
Hulljanak lelkedre e cseppek
és csalogassák ki a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő.

ÁLDOTT LEGYEN

Áldott legyen a fény,
mely rád világít, és a fény,
amely benned van.

Az áldott fény sugározzon be téged
és melegítse fel a szívedet,
míg úgy nem lobog,
mint a kandalló tüze.

Így minden idegen melegedni
jöhet hozzád,s minden barátod is.
Sugározzon szemedből a fény,
mint az ablakba állított gyertyák fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja.

Áldott legyen a rád hulló lágy, édes eső.
Hulljanak lelkedre e cseppek
és csalogassák ki a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő.


 ISTEN LELKE

Hová Isten Lelke hatolt:
Alvó ébred, éled a holt.
Eloszlik az éj homálya,
A bűneit tisztán látja.

Ki megdöbben, szíve sajog
Oda megy, hol bűnök, bajok
Terhe lehull, semmivé lesz:
Az Úr Jézus keresztjéhez.

Hol működik Isten Lelke,
Erőt nyer a félénk, gyenge.
A tudatlan bölcsességet,
Vigaszt, kit a bánat éget.

Megújul a szív, a lélek,
Szeretet, hit, remény éled,
A szó, a tett mind azt mondja:
- Ez is Jézus megváltottja!

Isten Lelke oda tér be,
Ahol hívják várva, kérve.
Ajándékot oda vihet,
Ahol talál nyitott szívet.

Ott nyugszik meg, csak ott marad,
Hol meghódol az akarat,
Intelmének híven enged, -
Csak oda visz győzedelmet!


ARRA KÉRLEK

Arra kérlek, Uram,
védd és erősítsd hitemet,
láthatóan is,
érezhetően is.

Nem nagy csodákat kérek tőled,
hanem csak szereteted
kicsiny jeleit,
amelyek szinte
felismerhetetlenek.

Mindig megadtad ezeket,
akkor is, ha már minden
reménytelennek s elveszettnek
látszott a végén.

Újra és újra meghallgattad imádságomat,
s csodálatosan
megvigasztaltál,
meggyógyítottál,
s megmentettél.

 SZENT CECÍLIA AZ EGYHÁZI ZENE VÉDŐSZENTJE

 Szent Cecíliának, a III. század vértanújának, számos csodát is tulajdonítanak. Néhány ezek közül nagy valószínűséggel csak a későbbi legendás elképzelések szüleménye. Ezeknek a történeteknek a szerzői talán elfelejtik, hogy magának Szent Cecíliának a legnagyobb csoda a teremtés és az isteni szeretet volt, amelyért élt, zenélt és énekelt…
 
Szent Cecília, az egyházi zene védőszentje, juttasd eszébe a kántoroknak, kóristáknak és orgonistáknak, hogy a liturgia alatt az oltár előtt foglalják el az angyalok helyét…
Emlékeztess mindnyájunkat, hogy az életünk ének legyen, Magnificat, azokért a hatalmas tettekért, amelyeket Isten tesz értünk…

'Mindenható Istenünk, fogadd kegyesen könyörgésünket, és Szent Cecília közbenjárására teljesítsd kérésünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Szent Cecília azért lett az egyházi zene védőszentje, mert a hagyomány szerint hangszeres játékával és gyönyörű hangjával elbűvölte hallgatóságát. Ünnepnapján az Egyház a liturgikus zene jelentőségére emlékezik, mert Szent Ambrus mondásával együtt vallja, hogy 'semmi sem védi olyan eredményesen a hitet, mint a szakrális zene'.

Forrás ~ Internet

SZENT CECÍLIA

Cecília, szép, gyermeteg leányka,
a csúnya őszi ködben jön felém
s kezdetleges kis hangszerén kibuggyan
a legszebb dal, a leghűbb költemény.
Így látom őt és hallom is bizonnyal,
amíg hajamra hull az őszi dér
és ismeretlen árnyak imbolyognak
s fehér ködfátyoluk a földig ér.

Forrás ~ Internet


SZENT ANNÁS ÜDVÖZLÉGY

Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr vagyon tevéled, a te malasztod legyen énvelem. Te vagy áldott az asszonyok közötte és áldott legyen szentséges anyád, Szent Anna asszony, kitől született a te szentséges és istenes tested, minden szeplő nélkül és fertelmesség nélkül nekünk. Ó édes Szűz Mária, tetőled pedig született az áldott Jézus Krisztus, Atyaistennek fia. Amen.

Forrás ~ Internet

 ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
 
Szent Erzsébet a szolgáló szeretet szentje ~ november 19.

Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb női szentje. A füvet este letiporják, reggelre talpra áll - ilyen volt Erzsébet is. Gyermekként került Wartburg várába, Lajos menyasszonyaként és ott nevelkedett. Vakbuzgó hit és a szegények sorsának jobbítása vált élete céljául. Kegyetlen környezetében férje volt az egyedüli támasza. Kevés hálát, megértést, vagy jóságot tapasztalt életében. Mindenét a szegényekre költve 24 évesen halt meg, majd halálát követő 4. évben szentté avatták.
Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában. Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon.

Erzsébet szavai: 'Tegyétek boldoggá az embereket!'

Forrás ~ Internet CSENDESÜLJ LE LELKEM...

Csendesülj le lelkem, Isten szólít engem
Halk, lágy szavát hallanom magamban így engedd
Mit szól hozzám Uram, szívembe fogadom
Tiszta szentségeként magamban megtartom
Nem utasít engem, csak úgy kér halkan
Gyermekem, hisz Utad Én már megmutattam

Áldásom kísérjen, ezt kívánom néked
De a te döntésed, követed-e szíved
Igen, Atyám szeretném, de az út oly nehéz
A sok talmi csillogás közt a lényeg elvész
Néha csak azt érzem bennem mély űr tátong
S nem tölti ki semmi az én világom

Ezt keresed, hidd el - bátorít Istenem
Hisz mindent el kell veszíts, hogy felismerj Engem
Úgy találhatsz haza, ha a Semmiben látod
Ez vagy te - a Minden - ezen a Világon!
URUNK - ISTENÜNK
Hallgasd meg imáinkat - légy velünk - könyörülj rajtunk!
Amen.
 
KÖSZÖNÖM

Köszönöm, Istenem,
hogy gondod van reám.
Bajban, gondokban
vigyázol reám.

Nehéz próbák közt is
őrzöd gyermeked.
Áldom, magasztalom
szent szent szent neved.


A szeretet csodája

Ne feledjétek, hogy ...
A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít.
A felelősség szeretet nélkül kíméletlenség.
Az igazságosság szeretet nélkül megkeményít.
Az okosság szeretet nélkül ravaszság.
A rend szeretet nélkül kicsinyesség.
A barátság szeretet nélkül képmutatás.
A becsület szeretet nélkül gőg.
A gazdagság szeretet nélkül fösvénység.
A hit szeretet nélkül vakbuzgóság.
Az élet szeretet nélkül értelmetlen.

Forrás ~ Internet


Éveim

Amikor negyven éves lettem,
nagyon sokalltam ezt a számot,
egy évecskét hát letagadtam,
hosszabbítván az ifjúságot.

Nem tudtam akkor, mily parázslón
ifjú, aki csak negyven éves,
s magamat csalva ragaszkodtam
ahhoz az egy ellopott évhez.

Mikor azután ötven lettem,
- de csak negyvenkilencet mondtam,-
ma már tudom, én balga lélek,
akkor is még mily ifjú voltam.

És egyre szörnyűbb évek jöttek,
milliók haltak, ifjan égtek...
nem számoltam már életemmel,
mindegy volt már mióta élek.

Mindegy volt már, hogy meddig élek,
- sorsom a messzi csillagokban, -
harcoltam, írtam, árva lélek,
egy elvadult embervadonban.

Hány év repült el így felettem?
lehetne száz, vagy ezer év is...
volt úgy, hogy majdnem összetörtem,
aztán szívem feléledt mégis.

Élek, mint ősi tölgy az erdőn,
évgyűrűimmel megjelölve,
s lombkoronás magas fejemmel
zúgom a dalt, - tán mindörökre!

Végh Mária
 AKIT SZERETSZ…

Akit szeretsz, ajándékként fogadd
Az Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes;
Érette Isten áldott nevét dicsérd!

Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,
Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavakkal!
Ha jönnek is a szürke köznapok,
Legyen virággal díszített az asztal.

Akit szeretsz, szeresd imádkozón;
Hordozd erőtlenségeit szelíden.
Állj érte naponként az Úr előtt;
Kegyelméből javadra fordul minden.

Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.
Ne verjen sátrat nálatok a bánat!
Harsanjon kacaj! Jókedvű beszéd,
Vidám énekszó lengje át a házad.

Akit szeretsz, szeresd hűségesen.
Cserben ne hagyd soha. Légy hű halálig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi,
Kinek az Ige szent fénye világít.

Gerzsenyi Sándor


Aranyosi Ervin ~ A szeretet fénye

Mi is a dolgom ezen a világon?
Mi hajt, mi kerget át az életen?
A választ erre tudom, megtalálom,
s eloszlik bennem minden félelem.

Szeretet lángja itt él a szívemben.
Melegét érzi mindaz, ki erre jár.
Megerősítést lelek a hitemben,
hogy jó az ember s az élet sem sivár.

Csak vakságunktól kéne szabadulnunk,
mit dühünk, haragunk táplál szüntelen.
Az egyszerűt, a csodát kéne látnunk,
s szívünkbe zárni, hogy velünk legyen.

Átélni újra múltunk szép emlékét,
kívánni azt, hogy újra úgy legyen!
Dédelgetni a boldogság tiszta képét -
felfelé menni mindig a hegyen.
 Bódás János ~ Valahol ki van jelölve helyed...

Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.

Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.

Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.

Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég... siess... keresd,
Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.

Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.

Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

Forrás ~ Internet


SZÉP ÉRZÉS

Akkor szép az érzés, ha könnyet ejtünk érte,
és a vele járó fájdalmat nem tagadjuk meg,
mert a fájdalom az, mely értéket ad neki
akkor is, ha a befejezés mély zuhanás lesz.

A könnyek kellékek a mindennapi harchoz,
hisz nélkülük a szív nem bírná soká,
mert a cseppekben ott van az emberi lélek,
mely folyton sóvárog a boldogság után.

Az élet végtelen kaland, ábrándos álom,
miben a szenvedés ereje méltó rangot nyer,
de ha a szerelem érzése társául szegődik,
minden bánatnapunk diadémra lel.

Kun MagdolnaFüle Lajos ~ Kinek Csillaga van

Kinek Csillaga van,
legyen maga a béke,
hogy minden dolga itt
békében menjen végbe!

Kinek Csillaga van,
legyen felette bátor:
szeressen vakmerőn,
de érte mit se várjon!

Kinek Csillaga van,
öltözzék friss reménybe,
hogy ISTEN LELKE is
cselekszik benne, érte!

Kinek Csillaga van,
ámuljon, mert az IGE
testté lett, s boldogan
daloljon Róla szíve!

Szuhanics Albert ~ Minden ember boldogságra vágyik

Minden ember boldogságra vágyik,
ne hidd, hogy a király boldogabb,
mint a gyermek, aki porban játszik,
s ott szövöget könnyű álmokat.

A boldogság lakhat kis szobában,
aki tudós, lehet önfeledt.
Míg dolgozik, elmerülten kutat,
nem érzi a múló perceket.

Ki a drága műkincseket gyűjti,
örül neki, mint egy kisgyerek,
Ám ha kapsz egy szál virágot néha,
boldogabb te nálad nem lehet!

DE JÓ VOLNA JÓNAK LENNI

De jó volna jónak lenni,
Szüntelenül hitben élni,
Istent és egymást szeretni,
Rosszért is jóval fizetni!

Tudom ám, hogy gyenge vagyok!
Szívem mélyén jót akarok,
De ki segít engem ebben,
Hogy a sok jót végbevigyem?

Ugye, meghallgatod imám,
Szerető mennyei Atyám?
Lelked által segíts engem,
Hogy Jézust híven követhessem.

Amen.

 Az embernek nagyon szép hivatása van: imádkozni és szeretni...
Íme az ember boldogsága a földön.

Vianney Szent János


 KI GYÖNGGYÉ LESZ MAGA

      A bölcsben egy dolog a birtok és a lét:
ki gyönggyé lesz maga, nem veszti el gyöngyét.

Angelus Silesius

TÖBBET ÍGÉRÜNK

Mi folyton többet ígérünk, mint amennyit teljesíteni tudunk, és Istentől várjuk, hogy képessé tegyen rá. Ígéretünkkel egyben könyörgünk is azért, hogy megvilágosítson, és erőt adjon hozzá. Nem annak a szavai válnak vétkesen üressé, aki többet mond, mint amennyit érez, hanem azé, aki mást mond, mint amit érez.

John Henry Newman

SENKI SE TALÁLHASSON HIBÁT

Semmit a világon nem vinnénk véghez, ha megvárnánk míg képesek vagyunk olyan jól csinálni,hogy senki ne találhasson benne hibát.

John Henry Newman

Forrás ~ Internet

MINDIG ADNI

A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.

Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.

Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom.


ŐRANGYAL...

Melletted vagyok de előtted járok.
Az élet országútján rád várok.
Reménységeid virágait öntözöm.
Ne ártson nekik a mélabú a közöny.
Előre tudom mi vár rád.
Látom lelked összes álmát.

Árnyékod vagyok mindenhová követlek.
Mégsem vagy szoros védő őrizetben.
Boldogságod örömét keresem.
Ha kell a világot is érte tűvé teszem.
Elűzöm bánatod sötét fellegét.
Tőle lelkem erős szeretete véd.

Álmaidat lelkemben őrzöm.
Mégsem érzed azt sose hogy börtön.

Kálmán Ilona


EGYETLEN ÖRÖKKÉVALÓ
 
Egyetlen örökkévaló,
Aki dalolsz nekünk a csendben,
Aki egymás által tanítasz bennünket,
vezérelj engem erőre és bölcsességre.

Jártomban - keltemben hadd tanuljam
tisztelni mindenkinek a célját.
Segíts kezemnek, hogy tisztelettel fogjon,
nyelvemnek, hogy lélekből szóljon,
engedd hogy figyeljek, de ne ítéljek.

Engedd hogy ne bántsak,
és maradjon zene,
szépség a látogatásom után,
amikor visszatérek az
Örökkévalóságba,
hadd záruljon be a kör,
hadd legyen szélesebb a spirál.KEGYELET FÉNYE
Nyugvó lelkek csendes fekhelye
békés nyüzsgéssel van megtelve,
virágba borul, miközben könny hull,
közeli s távoli emlék él, ám fakul.
Nedvesen csillogó szemek
elnehezedő sóhajjal idéznek,
féltőn játsszák le emlékek suhanó filmjét,
újra és újra élik létetek történetét.
Fájdalom súlya alatt e helyen
remegő lábakkal osztjuk a kegyet,
pislákoló fényű gyertyák társasága
idézi elénk: 'Ez az elmúlás világa'.

Barta Ágnes