'Mindenért hálásnak lenni...'

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe: egy jó szót szólni, egy beteget fölvidítani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömet szerezni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni szóvá, amit a másik hibázik, a levert hangulatot nem venni komolyan, nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt, megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra, megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak, találni egy tréfás szót a gyerekeknek, elismerni az elkövetett helytelenséget, örülni a holnapi napnak, bizonyos dolgokra aludni egyet, mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és mindenben, de mindenben szeretettel lenni.


Reggeltől estig

Hadd kezdjem el imádsággal
Minden reggel napomat!
Hadd készüljek imádsággal
Arra, amit tartogat.

Imádságban kérjek erőt,
Ha szolgálatodba vezetsz,
Imádkozva induljak
A testvérhez, akit szeretsz!

Imádkozva kérjek jó szót,
Más sebére balzsamot,
Hadd győzzek le imádkozva
Kételyt, hajszát, haragot!

És ha este imádkozva
Munkámat bevégezem,
Imádkozva érintse meg
Ruhád szegélyét kezem!

Németből: Túrmezei Erzsébet


 Reggeli fohász

Töltsed be a kora reggelt Igéddel, Megváltóm!
Még minden út elrejtett, de bármerre járom:
Ahova lábam léphet és eljuthat szívem,
Utamat Te vezérled, Te jössz velem. Hiszem!

Németből: Túrmezei Erzsébet

 
Juhász Gyula ~ Zsolozsma

Máriát dicsérik a hívek,
A kis templomból szól az ének,
Mária, a mi menedékünk,
Szárnyal a könyörgés az égnek.

Keresztényeknek segítsége,
Szomorúak vigasztalója.
S mintha az édesanyám hangja
A többi közül kizokogna.


SZEPLŐTELEN SZENT SZÍV TISZTELETE

 'Mit értünk Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletén?
Mária Szeplőtelen Szíve: a teljes ártatlanság, 
valamint Jézus és az emberek iránti anyai szeretet jelképe. 
Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás, ami azt jelenti, 
hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől, és az Istenanyaság jelképe.
 Mária Szíve a Jézus iránti szeretet példaképe mindannyiunk számára.'
 
 FELAJÁNLÁS MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! 
Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! 
 
Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, 
hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét.
 Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, 
halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. 
A legszentebb Szentháromság tiszteletére,
akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké.

Amen.Ellen Nitt ~ Azt hittem

Én azt hittem, hogy mindig kék,
ragyogó tükör a tenger,
s hogy rejtett aranyszemecskék
kincsével tele az ember.

Hogy járva a tengert, szembe kell
szállni merészen a széllel,
s akkor a hajós csodákra lel,
az idő nagy titkokat érlel.

Szálltam hát, Végtelen, feléd:
hullámok pörölye paskolt.
Ég s víz határa s a tengerfenék
derengett: messzi, deres folt.

S akkor megtudtam, hogy csak néha,
nagyritkán kék a tenger,
és hogy üres és szürke, még ha
csillog is sokszor, az ember.
Cserényi Zsuzsanna ~  Hoztam neked…

Hoztam neked napot,
Hogy fényben lehessél.
Hoztam neked szellőt,
Hogy szárnyra kelhessél.

Hoztam neked vizet,
Hogy soha ne szomjazzál.
Hoztam lágy kenyeret,
Hogy azzal táplálkozzál.

Hoztam neked békét,
Néhány szóvirágot,
Hogy elűzzék mellőled
A szomorúságot.

A legvégére pedig
Csak önmagamat hoztam,
S fele barátságom,
A másik fele itt van. Jézus Szíve tisztelete és ünnepe

' Jézus szívének ünnepe az Isten szeretetének ünnepe. Felismerjük életünkben Isten szeretetét, működését, kegyelmeit, amelyekkel megerősít mindennapi feladatainkban.'
 
Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned,
 a Te kegyelmedben akarok élni,
benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, 
hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. 
Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által. Amen.

'A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk és Krisztushoz való viszonyunkat, ennek megfelelően szeretetteljesen elmélyítsük.
Jézus Szíve, azt az emberi 'szívet' jelenti, amely az ember testi-lelki mivoltának bensejét, mint erkölcsi életének forrását, nevezetesen pedig mint a szeretet székhelyét jelöli. Ilyen értelemben használja a Szentírás is a 'szív' szót.'

Forrás~ Internet


 
 
  'Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van'
 
Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy 'Jézus az Isten Fia', abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. 1Jn 4,7-16


 MOSOLYOGJ

Mosolyogj, akkor is, ha belül már holt vagy,
Mosolyogj, mutasd azt, hogy jól vagy.
Mosolyogj és vidíts fel másokat,
Mosolyogj úgy, hogy viszonozzák azt!

Mosolyodat, ha valaki viszonozza,
Neked is széles mosoly ül ki arcodra.
Mosolyogj, vidíts fel másokat,
Mosolyogj, vidítsd fel önmagad!

Nézd mily szépen süt a nap,
Mosolyogj, Engedd el magad,
Csak nevess, bármibe is kerül,
S talán a még a vihar is elkerül.

 Thomas D. Angelo - MosolyogjKarol Wojtyla ~ A megsebzett fa története

 A FA így szólt:
ne félj, ha meghalok – ne félj meghalni velem,
ne félj a haláltól – nézd, újjá éledek:
a halál csak a kérget hántotta le.

Ne félj meghalni és újjá éledni velem.
A jelet fátyol takarja.
Benne újjáéled minden –
és elveszti súlyát a gyümölcs.

A FA átnyújtotta a gyümölcsöt ANNAK, aki beoltotta –
Belőlem fogtok élni, Belőle, a Megsebzett Fából.

'Belőlem', mondta a FA – nem éreztem őt idegennek,
eltűnt az ellentét érzése közöttünk
talán először egyetlen pillanatra?.

Én elmentem, a FA megállt, átölelve múltat és jövőt.

Nincs az a nehézség...

Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le.
Nincs az a betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana.
Nincs az, az ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna.
Nincs az a szakadék, melyet a szeretet át ne hidalna.
Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni.
Nem számít milyen mélyen gyökerezik a gond.
Milyen reménytelenek a kilátások.
Milyen kusza a zűrzavar.
Milyen nagy a hiba.
A helyesen értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erős benned a szeretet,
te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere.

'Fontos valamit jól csinálni, legyen az egy ház, amit felépítek,
vagy gyermekek, akiket jól nevelek, ezernyi érték van, lényeges,
hogy tudjak örömmel, szeretettel élni, létrehozni, teremteni valamit.
Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de az alkotó azért 
alkotott minket a saját képére, hogy mi is alkossunk.'

Polcz Alaine

HUSZONÖT ÉVE ISTEN SZOLGÁLATÁBAN

 'Isten kegyelméből  25 éve hogy felszentelt Dr. Jakab Antal püspök úr a szolgálati papságra, Gyulafehérváron!

A papi jelmondatomat akkor a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból vettem: 
'Isten azt akarja, hogy az emberek egymásnak testvérei legyenek és egy nagy családot alkossanak!'

Forrás ~ Jóhíroda - Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Imádság  - a létezés öröme

Uram Istenem, szeretettel kérlek, add meg nekünk gyermekeidnek, 
hogy rátudjunk csodálkozni a mindennapi létezés kis dolgaira. 
Lássuk meg minden percben, az egymást követő, hullámzó pillanatok hátán
felkínálkozó végtelen boldogság mozaik kockáit. 
Segíts, szakítsd fel szívünket a túláradó jóságod ajándékainak befogadására. 
Nyisd fel szemünket a kis dolgokban rejlő csodák csodálatára!

Böjte Csaba


Aranyosi Ervin ~ Szívedből szólj...

Szívedből szólj, s másoknak küldd el azt,
Vidíts, taníts, s ha kell te nyújts vigaszt,
Segítsd fel azt, ki előtted lent hever,
Ápold a lelkét, mert többet érdemel.

Ha megbántanak, - porold le lelkedet!
Ne őrizgesd a vélt sérelmeket.
Gyarlók vagyunk, s már túl érzékenyek.
Szótüskék szúrják az érző lelkeket.

Ha így teszel, lelked is felderül,
A békesség madara a válladra ül.
Szívedet boldog nyugalom járja át,
És ezt az érzést másoknak add tovább!

'Ne azért imádkozzam,
hogy óva legyek a veszélyektől, hanem,
hogy félelem nélkül nézhessek szembe velük.

Ne azért könyörögjek,
hogy enyhüljenek a fájdalmaim, hanem,
hogy legyen erőm legyőzni őket.

Ne keressek szövetségeseket
az élet csataterén,
hanem saját erőmre támaszkodjam.

Ne sóvárogjak
szorongó félelemmel menekvésemért,
hanem bírjam türelemmel,
amíg elnyerem a szabadságomat.

Hadd ne legyek gyáva,
aki csak sikereiben figyelmez kegyelmedre,
de fogd a kezem bukásomban is.'
 
'Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök,
 hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid'
Jn17,9

' Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit'
 
János 1, 29-34'Ha a személyiségedet szépség járja át,
Akkor harmónia lesz az otthonokban.
Ha szívekben becsületesség honol,
Akkor a személyiség megszépül.
Ha az otthonokat harmónia tölti be,
Akkor rend lesz a nemzeten belül.
Ha a nemzeten belül rend uralkodik,
Akkor béke lesz a világon.'
 
'Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt össze testvéreinkkel. Ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba.'

Antoine de Saint - Exupéry  

 
 Mécs László ~ Szenvedni kell

Áldott legyen a könny és a bánat.
Zord keresztedre bimbót csókolj
S úgy járd útját Kálváriádnak.

Az ég: a vágyak csillagboltja.
A boldogságra szomjas ember
Vágyát erény, bűn el nem oltja.

Áldott legyen a könny és a bánat,
Mert közel hoz a csillagokhoz
Csúcsán a szent Kálváriának.

Angyallá lesz ott minden árva
És szárnya nő s az ég kitárul
A vad latornak egy szavára.


Muzsikálj!
 
Szent Cecília

Ez az üzenet arra szólít, hogy zenélj többet, s a muzsika segítségedre lesz az általad keresett válaszok és megoldások megtalálásában. Ha lehet, játssz valami zeneszerszámon, talán olyanon, amelyet már megtanultál használni. Természetesen új tanulmányokba is foghatsz, vagy előveheted régi hangszeredet. A kártyalap azt is kéri, hogy odahaza vagy a munkahelyeden szóljon állandóan zene. Hallgasd a felemelő akkordokat, mivel a melódiára és a szövegre egyaránt érzékeny vagy. Az Ég arra is felszólít, hogy énekelj, amivel kifejezheted a benned élő zenét. Teheted ezt önmagad szórakoztatására, de másokat is gyönyörködtethetsz az énekeddel.
Szent Cecília a zene, az énekesek és a zenészek védőszentje. Korán Istennek szentelte magát, és szüzességet fogadott, családja ennek ellenére házasságra kényszerítette. A lakodalmon nem tudta elviselni az ott előadott zenét, helyette saját, szívből jövő himnuszait énekelte. Ezért kapcsolja össze az utókor a zenével.

Forrás ~ Angyalkártya'Istenem! Kérlek segíts, hogy letehessem a gondjaimat és a te bölcsességedre és határtalan szeretetedre hagyatkozva tudjam, hogy minden megoldódik.'

Bocsáss meg magadnak!
'Kérlek, hogy segíts megszabadulnom a bűntudattól és az önvádtól. Segíts, hogy megszabaduljak a lelkemet mérgező dühtől és félelmektől. Köszönöm neked, Mihály arkangyal, hogy általad megtalálhatom a lelki egyensúlyt és a békét.'

'A test egy olyan hangszer, amely csak akkor szólaltatja meg a harmóniát, ha rendesen hangolják fel. A lelked olyan, akár egy zongoraszonáta, így hát óvd azt a zongorát.'

'A játékosság, a derű és a kacagás energiával töltenek majd fel, hogy újult reményekkel és emelkedett energiákkal telve térhess vissza a munkádhoz.'


 

ÚRNAPI KÖRMENET ÉNEKEI

Üdvözlégy Oltáriszentség

1. Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

2. Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dícsérnének.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

3. Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó térj be hozzám,
Mert szívem csak Téged kíván.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

4. Életünknek végóráján,
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolóm,
Mert csak nálad az oltalom.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

 Égből hullott lágy kenyér

 1. Égből szállott szent kenyér,
Értünk ontott drága vér:
Hittel áldunk és imádunk,
Bár az elme föl nem ér.

2. Véghetetlen Istenség,
Szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
Tégedet a föld s az ég.

3. Ó mennyei seregek!
Velünk egyesüljetek:
Tiszta lelkek, az Istennek
Irgalmáról zengjetek.

4. Nap, hold s fényes csillagok
Imádságra gyúljatok:
Hitünk fénye őt dícsérje,
Kit ragyogva áldotok.

5. Legyen egy szív, egy lélek
Azokban, kik dícsérnek.
Ó nagy Isten! e szentségben
Nyerjék meg, mit remélnek.

6. Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj:
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
Országodba befogadj.

 Áldjad ember e nagy jódat

 1. Áldjad ember e nagy Jódat,
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.

2. Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bôsége édes Jézus,
Gyarló szívek erôssége áldott Jézus

3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja édes Jézus,
Az Istennek örök Fia áldott Jézus.

4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben áldott Jézus.

5. Ember, higgy az Úr szavának,
Csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja áldott Jézus.

6. Nem emléke szent testének,
Nem csak jele szent vérének,
Igaz teste ez, úgy mondá édes Jézus,
És vérének nyilván vallá áldott Jézus.

7. Itt van tehát istensége,
S evvel együtt embersége,
Kérésünket meghallgatja édes Jézus,
És bűnünket megbocsájtja áldott Jézus.

8. Kérjük, adja ránk áldását,
Irgalmának kútforrását,
Legyen velünk a végórán édes Jézus,
S üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

 Angyali drága vendégség

1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

3. Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!
Emberi nemzetnek fő boldogsága.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

4. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,
Megtérő bűnösnek tiszta fürdője.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

5. Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!
Éhező lelkünknek édes mannája.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

6. Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!
Mennyei karoknak gyönyörűsége.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

7. Dícséret, dicsőség Jézus testének,
Örökös imádás drága vérének.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség.

Rejtve kenyér színében.

1. Áldunk téged, ó angyali kenyér,
Váltságunkért adatott drága bér.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

2. Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,
Áldj meg minket s hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

Oltáriszentséghez

 1. Zálogát adtad, ó Jézus,
Örök szeretetednek
Rendelvén e nagy Szentséget
És adván tieidnek.
Hogy teveled egyesüljünk
S téged viszont szeressünk,
Örök hála és imádás
Légyen azért nevednek.

2. Irgalmadban nem vizsgáltad
A mi gyarlóságunkat
És ellened elkövetett
Sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál,
Azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán
Régi adósságunkat.

3. S hogy halálod szent emlékét
Mindennap megülhessük,
Hagytad ezt a nagy Szentséget,
Hogy magunkhoz vehessük.
Csodálatos kincset adtál,
És közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért
Add, hogy mindig szeressünk.

4. Így magadhoz édesgettél,
Kegyes Jézus, bennünket.
Add, hogy tôled semmi többé
El ne vonja szívünket.
E Szentségben légy oltalmunk,
Érted éljünk és haljunk.
Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk,
E szent feltételünket.

 Üdvözlégy édes Jézusom

 1. Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Erős hittel itt megvallunk,
E szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk.

2. Te vagy világ Megváltója,
Mennyországnak megnyitója,
Éhes lelkünk táplálója,
Bús szívünknek orvoslója.

3. Elménk ezen csodálkozik,
Értelmünk is álmélkodik,
Hogy tested itt elrejtezik,
Kenyérszínbe öltözködik.

4. Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,
Szentírásban olvashatjuk,
Azért kétség nélkül valljuk,
Ámbár szemmel nem láthatjuk.

5. Azért hozzád folyamodunk,
Tiszta szívből fohászkodunk:
Áldj meg minket, ó Jézusunk!
E szentségben kik imádunk.

6. Dögvész, halál el ne érjen,
Éhség, ínség meg ne férjen,
vérontásnak vége légyen,
Ellenségünk megbékéljen.

7. Földjeinknek adj bőséget,
Gabonánknak kövérséget,
Adj ezekhez egészséget,
Hogy áldhasson érte néped.

Győzelemről énekeljen

1. Győzelemről énekeljen
Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen,
Magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott,
Vándorlásunk társa lett;
Mert szerette a világot,
Kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

2. Egykor értünk testet öltött,
Kis gyermekként jött közénk;
A keresztfán vére ömlött
Váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján
Újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány,
Krisztus teste a kenyér.
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

3. Zúgjon hát a hálaének,
Szálljon völgyön, tengeren:
A szeretet Istenének
Dicsôség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár,
Virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengô zsoltár,
Tömjénillat a hitünk!
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

4. István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövődnek záloga!
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

HOZSANNA Imádságos Zsoltároskönyv

Forrás ~ Internet

Beszélgetés Jézussal ~ az Oltáriszentség előtt

Bemegyek a templomba, letérdelek az Oltáriszentség elé, 
elmondom örömömet, bánatomat, majd egy kicsit imádkozom.
Jézus rám mosolyog, majd így szól:
- Úgy örülök, hogy betértél hozzám! 
Annyira vártam, hogy valakivel beszélgethessek egy kicsit.
- Mi bánt Téged Istenem?
Jézus ezt válaszolja:
- Úgy örülök, hogy valakit érdekel, mi van Velem. 
Egész nap kint Vagyok az Oltáron és várom, hogy valaki bejöjjön Hozzám. 
Olyan szívesen elbeszélgetnék minden emberrel. 
Sajnos nagyon kevesen vannak, akik időt szánnak Rám. 
Sajnos kevés emberrel tudok beszélgetni..
De te most itt vagy, mondd el Nekem mi bánt, vagy minek örülsz a legjobban?
Jézus szavait hallgatván ennyit mondok Neki.
- Jézusom! Te az Isten Fia vagy! Te lelkembe látsz, ezért tudod, mire van szükségem, mi az én örömöm és bánatom. Hiszem, ha akarod, megadod.
Jézus így válaszolt:
- Igazad van
- Ha tudod, miért fontos Neked, hogy elmondjak mindent?
Örülök annak, aki fontosnak tartja, hogy beszélgessünk! 
Amikor imádkozol, Velem beszélgetsz.
- Milyen jó, hogy az embernek ilyen jó barátja van!
- Nem haragudnál meg, ha kérnék tőled valamit?

Nagyon fáj nekem az, hogy az emberek elfordulnak Tőlem, semmibe vesznek, káromolnak, eltaszítanak maguktól. Csak akkor létezek számukra, amikor bajban vannak. Nagyon fáj az a sok bűn, amibe folyton sodorják magukat. Főképpen az fáj, amikor a Keresztény Egyház fiai és leányai visszaélnek Velem. Megtagadják Mennyei Atyám egyes Parancsolatait, parázna módon élnek, eljárnak hozzám, mosolyálarcot öltenek, de házamtól távolabb már megtagadnak Engem. Szükségem van rájuk, hiszen mindenkit üdvözíteni akarok! Engeszteld érettük szívemet!
- Mit tegyek érettük, Jézusom?
- Mutasd meg életeddel, hogy veled vagyok!
- Hogyan tudom ezt megtenni, Uram?
- Először is szeresd embertársaid! Légy türelmes másokhoz, tégy jót, még ha nehezedre is esik. Imádkozz érettük mindennap. Szeresd családodat, és törekedj az Életszentségre. Ha hibázol vagy vétkezel, gyónd meg, bánd meg bűneidet mihamarabb és törekedj, hogy a bűnös alkalmakat elkerülöd. Azt add embertársaidnak, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek. Ne feledkezz meg a böjtökről, ne feledkezz meg az ünnepekről. Mutasd meg saját életeddel, hogy Én veled vagyok. Imádkozz gyakran másokért és tegyél jót azokkal is, akik téged bántanak. Ha viszont nyomaszt az élet súlya betegségekkel, súlyos gondokkal, légy türelmes és bízd Rám önmagad.
- Nehéz lesz Uram, de megpróbálom.
- Nem mondom, hogy könnyű lesz, de biztos lehetsz abban, hogy soha nem hagylak el.
- Köszönöm Jézusom! Olyan jó, hogy elbeszélgettünk!
- Jöjj máskor is! Ha tudsz, mindennap! Mindig örülök, ha így személyesen is találkozunk!
- Mi van akkor, ha nem tudok bemenni egy templomba?
- Akkor ott imádkozz, ahol éppen vagy! Mindenütt meghallom szavad! Nem hagylak el soha téged!
- Köszönöm, Jézusom! Magasztalja lelkem az Urat! 
Áldott légy Uram, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében! 
Amen.

 WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJÁN
 
'Egyetlen érzés mindent elhomályosít. 
Egyetlen hang mindent elsüketít.
 Egyetlen szó minden eltakar. 
Mégis: érzésen, halláson, beszéden át vezet az út.'
Weöres Sándor 1913. június 22. - 1989. január 22.
 
 Weöres Sándor ~ Tíz lépcső
 Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.
 
Weöres Sándor ~ Ki minek gondol, az vagyok annak.

Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod:
Szemem tavában magadat látod.
 
 Weöres Sándor ~ Öröklét
   
A Föld, hol az élet terem,
a mindent elnyelő sírverem
a síkság, hegy, tenger, folyó
öröknek látszik és múló.

Világűr és mennyboltozat
sok forgó égi kapcsolat
a milliárdnyi tűzgolyó
öröknek látszik és múló.

Mit eltemet a feledés,
egy gyík-kúszás, egy szárnyverés,
egy rezdület mely elpörög
Múlónak látszik és örök

Mert ami egyszer végbement
azon nem másít semmi rend,
se Isten, se az ördögök:
múlónak látszik és örök.
 
 Weöres Sándor ~ Ha nézem a világot

Ha nézem a világot,
A világ visszanéz,
Azt mondom, összevisszaság,
Ő feleli, teljes egész.
Azt mondom, csupa valótlan,
A semmiség ragyog,
Ő feleli, nézz meg jobban,
A valóság én vagyok.
Azt mondom, merő idegenség,
Sok átsuhanó tünemény,
Ő feleli, nézz a tükörbe.

'Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között.
 Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg mindenkitől tanulni.'

Weöres Sándor
 

Mindig csak adni

Az öreg kút csendesen adja vizét,
Így telik minden napja…
Áldott élet ez! – fontolgatom:
Csak adni minden napon!

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni… teljes életemben!
Csak adni… terhet is jelenthet…
Jó kút, mondd, nem érzed te ezt?!

Belenézek – tükre rám ragyog:
'Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém… Csak továbbadom,
Frissen, vidáman, szabadon.'

Hadd éljek ilyen kút-életet!
Osszak áldást, szeretetet.
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
Egyszerűen csak továbbadom!


Túrmezei Erzsébet

HÁLA ISTENNEK

Istenem, köszönöm,
hogy megteremtettél!
Köszönöm, hogy rajtam kívül
ennyi teremtett él!
Köszönöm a növényeket,
a sok szép virágot.
Köszönöm a fát a bokrot.
Neved legyen áldott!
Köszönöm az állatokat,
hálás vagyok értük,
köszönöm, hogy életemet
színesíti éltük.
Köszönöm az embereket,
jót is, és a rosszat.
Kik szépítik életemet,
s akik rám bajt hoztak.
Mindannyian tanítottak,
világom megélni.
Köszönöm, hogy megmutattad,
miért nem kell félni.
Köszönöm, hogy itt vagy velem,
tudom, itt élsz bennem.
Köszönöm, hogy segítettél
jó emberré lennem.
Köszönöm, hogy utat mutatsz,
lábam merre menjen.
Köszönöm, hogy szívem hagyod,
szeretettel teljen.
Köszönöm, hogy hálás vagyok,
köszönöm, hogy élek.
Köszönöm, hogy megáldottál,
s én áldalak téged…

Aranyosi Ervin

'Azért mert szerettek jöttem a világra.
Lettem fény és öröm, szülők boldogsága
Szeressetek engem igaz szeretettel!
Kincsetek vagyok, pici kincs, de ember.'

'Örvendezz a te ifjúságodnak, és vidámítson téged a te szíved ifjúságod idejében, 
és járj a te szívednek útjában s szemeidnek látásában'

Prédikátor könyve 12;1 

'Minden kincsem itt szívemben  és minden érzés, 
mely belőlem vibrál a te ajándékod!' 


Nagyapám emlékére

Kicsi vályog házikó,
Benne lakott nagyapó.
Kedves, drága nagyapa,
Rólad mesél a szoba.

A sok emlék felszakad,
Arcomon a könny szalad.
Sír a szívem nagyapa,
Itt maradt az unoka.

- Lesz majd kis dédunoka,
Örülsz neki nagyapa?
- Jó lesz bizony gyermekem.

De nem látta már sosem.

Fáj a szívem, úgy sajog.
Milyen földöntúli jog,
Hogy kihunyt a csillagod?
Ki szeretett, itt hagyod.

 

Nagyszüleim emlékére


Régen volt már, a nyár mikor udvarotokon játszottam
Sokat jelentő emlék, mely visszatér még álmomban.
Nem tudtam még akkor mit jelent, hogy vagytok.

Csak most döbbenek rá, mikor mindnyájan itt hagytok.
Hiányoztok, hiányzik kedves mosolyotok és a szeretetetek,
amelytől a kihalt táj is kivirágzott, megelevenedett.
Most jövök csak rá, mennyire fáj
A nagyszülők által hátrahagyott, nyomasztó magány.

Mint szilaj fák a tűző naptól,
Úgy óvtátok családotokat minden bajtól.
S majd, ha az én fámról is lehull, az utolsó szirom
Remélem, hogy találkozunk, a túloldalon.
Valamitől mi mindig búcsúzunk.

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.Az imádság

Az imádság az ember legnagyobb lehetősége,
Az imádság a hívő legszebb kötelessége,
Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája,
Az imádságban minden ember előtt tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,
Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája,

Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni,
Az imádság a legbiztosabb módja annak,
hogy Isten minden ajándékában részesüljünk,
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,
de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.
de semmilyen téren nem vagyunk olyan bizonytalanok,
mint az imaéletben, mint az imádságban.

Az emberek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.
mégis nagyon kevesen mennek át rajta.
mégis a legnagyobb nehézség lesz belőle.
mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.
mégis ezzel foglalkozik a legkevesebbet.

'Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket.'

Avilai Szent Teréz

Kálnay Adél ~ Ima

Kérlek, Uram, ne vedd el tőlem
a hajnalokat, pára száll olyankor
a tájra, s a fák térdig állnak a könnyű
fehérségben

Kérlek téged, hagyd meg nekem
az esőtől ázott föld szagát, hadd
szívjam magamba a fák friss
lélegzetét

Kérlek, engedd látnom, hogyan
nyugszik le a nap, ott felejtve
vörösségét a lassan sötétülő
égbolton

Kérlek, Uram, segíts meghallani,
amikor tiszta énekükkel egymást
keresik a könnyű röptű, szabad
madarak

Add meg, Uram, azt a nyugalmat,
amit csupán a fenyőktől ölelt
csendes tisztáson érezhet meg
az utazó

Engedd megérintenem a patak
kristályvizében a sima kavicsok
zöld mohával benőtt hátának
bársonyát

Ó, Uram, vegyél észre engem,
tétován járok minden úton,
fejem konokul földre szegem,
s elhagy erőm

Engedd, hogy meghalljam a
sírók panaszát, mert könnyüktől
áradnak a folyók és sósak az
óceánok

Vedd el tőlem az aggodalmat,
amitől árnyék borul napjaimra,
s éjszakánként színüket vesztik
álmaim

Kérlek, add, hogy soha ne érezzek
gyűlöletet azok iránt, akik nem
tudják, miért cselekszik
a rosszat

Engedd, hogy mindig tudjak
gyönyörködni a gyerekek
világra csodálkozó ártatlan
szemében

Kérlek, add meg nekem, hogy
rá tudjak hajolni a gyönge
öregek ráncokkal megírt
kezére

Ó, Uram, segíts felismernem
a zajban az öröktől fogva szóló
zenét, s a mindenekben fölzengő
harmóniát


A GONDVISELÉS IMÁJA

Mennyei Atyám!
Gondviselésedre bízom magamat.
Nem akarok mást, mint akaratodat fölismerni és teljesíteni.
Múltamat ismered : Bocsáss meg érte!
Jövőmet is tudod : Miért aggódnék tehát?
Amit a mindennapok során tennem kell,

 abban hűségesen akarlak szolgálni.
Tied vagyok testemmel, lelkemmel!
Mindig veled akarok maradni, Istenem!


W. Eberschweiler SJ
AZ ELFOGADÁS IMÁDSÁGA

Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek,
aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad,
aki szeretettel ad, aki nem fárad bele a meghallgatásba,
aki örömmel hálálkodik.

Olyan barát, akit biztosan megtalálnak,
ha valakinek szüksége van rá.
Segíts, hogy biztos jelenlét legyek,
akihez bárki fordulhat, amikor óhajtja;
hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni,
örömteli békédet, Uram.

Tedd, hogy készséges és szívélyes legyek, 
főleg a leggyöngébbek és védtelenek iránt.
Így anélkül, hogy rendkívüli dolgokat tennék,
hozzá tudom segíteni a többieket,
hogy közelebb érezzenek magukhoz Téged,
minden gyöngédség Urát.

Bruno Ferrero