REMÉNYIK SÁNDOR ~ EGY LÉLEK ÁLLT…

Egy lélek állt az Isten közelébe'
S az örök napsugárban reszketett
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a 'miért',
Mikor az Isten intett neki: 'Készülj!

Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!'

S szólt a lélek: 'Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!'

És szólt az Isten szigorún: 'Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!'

S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: 'Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot.'
S felelt az Úr:
'Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod.'

Forrás ~ Internet


Molnár József Bálint ~ Búcsú szeretteimtől

Nem örökre megyek, de nem jövök vissza
Lábam tétován lép ismeretlen útra
Minden, ami voltam vagy lennék, itt hagyok
Más alakban, térben élem a holnapot

Én leszek az idő, a csönd meg a bánat
Én fogom lecsukni majd a szempilládat
Én zöldellek majd ki tavasszal a fákban
Én halok meg minden csendes napnyugtában

Ott fehérlek majd a távoli ködökben
Ott illatozom majd friss rózsaként a kertben
Pohár üvegfalán én leszek a pára
Tőlem lesz szelídebb az est magánya

Harcolok majd érted, amikor csak kéred
Véremmel pótolom majd az elfolyó véred
A minden leszek, de mégsem leszek semmi
A világmindenségben egy porszem fogok lenni.

Forrás ~ Internet


URAM TEHOZZÁD FUTOK

'Minden gondoltok Őrá vessétek, mert néki gondja van reátok'
Péter első levele 5. fejezet 7.

Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=NjKVI_7pfU4

Forrás ~ InternetIMA A NEPÁLI BAJBAJUTOTTAKÉRT

    'Ó Isten! Megrendítetted, megrepesztetted a földet.
     Gyógyítsd be sebeit, mert megindult.'
Zsoltárok könyve 60;4

Együttérző Istenünk, kérünk, tekints le most  Nepál népére.
Emlékezzél meg ebben a rettenetes eseményben
testileg-lelkileg megsebzett testvéreinkről jóságosan
és kegyelmesen.

Takard be kegyelmeddel azokat, akikre rátört ez a
tragédia, szereteteddel borítsd be, s őrizd meg őket
mély fájdalmuk közt is a hitben. Bár most belevesztek a
félelembe, aggodalomba, de Te megkeresheted, és
kiemelheted őket ebből a mélységből.

Urunk, Istenünk, kérünk, vezess minket egyházadként
 az együttérzés és a cselekvő szeretet útján, hadd találjuk meg
 a leghatékonyabb és gyors segítés módját, hogy segítsük
gyógyítani a sajgó, friss sebeket, plántáljunk reményt a
megrettent szívekbe, s juttasd eszünkbe, hogy amikor az
egyik tag szenved, vele szenved az egész test is.

Így minden szenvedő tagja a Testnek a gyógyulás
reményével viselheti fájdalmát, a mi Urunkba vetett hit
által, aki meghalt, de feltámadott érettünk, él, hogy
éljünk Általa, és Ura marad ennek a világnak, még a
szenvedőknek is kegyelme és szeretete által. Amen.

Forrás ~ Internet


 A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

Ó Szentlélek, jöjj és töltsd be
a szívünket tündökölve,
szent mennyei Fény, hintsd szét
ajándékod hét kincsét.

Add nekünk a bölcsességet,
amely által itt a lélek
szünet nélkül, epekedve
az örök jót keresse.

Értelmet adj, áldott Isten,
találjuk meg mindig itt lenn
az igaz célt, az utat,
mely a menny felé mutat.

Szállj le ránk, jó tanács lelke,
öltöztess fel erényekbe,
igazságod lángheve
lelkünk világítsa be.

Áradj ki ránk, erő fénye,
hogy győzzük a kísértést le
s maradjon meg mindvégig
lelkünkben szent hűség itt.

Jöjj, tudomány égi kincse,
igaz tudást adj a szívbe,
amely izzó, tiszta hit
s amely nem kételkedik.

Jámborságnak drága lelke,
buzdíts forró szeretetre,
gyúljon bennünk áhitat
és imádjuk az Urat.

Taníts istenfélelemre,
hogy az Úrnak alávesse
az ember mindig magát
s lelkét béke fonja át. Amen.

Ölbey Irén

Forrás ~ InternetSZÜLŐI ÁLDÁS

Örök Atyaisten!
Te adtad nekem gyermekemet,
hogy a Te szent akaratod szerint felneveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben
megáldjam őt.

Ebben a szent órában
szülői áldásomat adom gyermekemre.
Áldás szálljon fejére
és kísérje lépteit.

Áldjon meg, kedves gyermekem,
a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Szálljon rád az Ő áldása
most és egész életeden keresztül.

Amen.

Forrás ~ Internet


 ÁLDÁS

Nem azt kívánom számodra,
Hogy minden szenvedés elkerüljön,
hogy a jövőben utaidat csak
rózsák szegélyezzék és
soha keserű könnyet ne hullass,
soha fájdalmat ne érezz:
Nem, én nem ezt kívánom neked.

Mert vajon megtisztulhat-e a szív könnyek nélkül,
és lehet-e érett, mely nem szenvedett?

Én inkább azt kívánom neked mindezek helyett:
hogy életed boldog napjainak szép emlékét
szívedben mindig hálával őrizzed meg.

Hogy bátran helytállj megpróbáltatásaidban,
amikor a kereszt keményen nyomja válladat,
amikor a csúcs, melyet magad elé tűztél
számodra elérhetetlennek tűnő ködbe vész.

Hogy minden adomány, mellyel Isten megajándékozott,
az évek során benned egyre növekedjék és
segítsen, hogy akiket szeretsz, azoknak a szívét
örvendezővé tedd.

Hogy mindig legyen egy jó barátod,
Aki érdemes barátságodra,
aki bízik benned akkor is,
ha erőd és tisztánlátásod cserben hagy.
Hogy a viharokban megálld a helyed,
és mindig Isten közelében lehess!

Forrás ~ Internet

 Anselm Grün ~ Az ünnep

'Az ünnep és az ünneplés
 a lét igenlését jelenti'
Összeköt minket másokkal. 
Életörömet ajándékoz.
 Megmutatja, hogy életünk értékes és értelmes.
 Az ünnep alkalmával máshogy,
 ünnepélyesen közeledünk egymáshoz.
 Tiszteljük egymást. 
Nem értékelünk, 
örülünk egymásnak.'

Forrás ~ Internet HÁZI ÁLDÁS

Áldás legyen rajtad, kedves hajlék!
Légy megtelve Isten szellemével örökké!
Az Úr keze takarjon be minden vétek elől,
s vezessen küszöbödre minden boldogságot.
E hajlék alatt múló szava legyen a fájdalomnak,
tartós az örömnek, futó vendég legyen benne a baj,
rendes szálló az áldás. Amen.

Forrás ~ InternetSZERELEMES LEVÉL AZ ATYÁDTÓL

Gyermekem…
Lehet hogy te nem ismersz engem,de én mindent tudok rólad
Zsoltárok 139,1
Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le,és mikor állsz fel
Zsoltárok 139,2
Minden utadat jól ismerem
Zsoltárok 139,3
Még a hajszálaid is mind számon vannak tartva
Máté 10,29-31
Mert saját magam hasonmására teremtettelek téged
1 Mózes 1,27
Anélkül hogy tudnád, Énbennem élsz, mozogsz, létezel
Apostolok Cselekedetei 17,28
Mert az én nemzetségem vagy
Apostolok Cselekedetei 17,28
Mielőtt megformáltalak az anyaméhben,már ismertelek
Jeremiás 1,4-5
Kiválasztottalak magamnak, a teremtés kezdetén
Efezusiakhoz 1,11-12
Nem véletlen az életed,mivel teljes egészében minden tetted
le van írva a könyvemben
Zsoltárok 139,16
Én határoztam el pontosan a születésed idejét,
és azt is,hogy hol fogsz élni
Apostolok Cselekedetei 17,26
Félelmetesnek és csodálatosnak alkottalak meg
Zsoltárok 139,14
Én formáltalak anyád méhében
Zsoltárok 139,13
Én hoztalak a világra születésed napján
Zsoltárok 71,6
Hamisan képviseltek azok,akik nem ismernek engem
János 8,41-44
Nem vagyok tartózkodó, sem haragos,hanem teljes szeretettel tekintek rád
1 János 4,16
Vágyom arra,hogy szeretetemmel elhalmozzalak
1 János 3,1
Csupán azért,mert a gyermekem vagy és én Apád vagyok
1 János 3,1
Többet adok neked,mint valaha földi apádtól kaphatnál
Maté 7,11
Mert én vagyok a tökéletes Apa
Máté 5,48
Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz,
az én kezemből ered
Jakab 1,17
Mert mindenben gondoskodom rólad és ellátlak
mind azzal,amire szükséged van
Máté 6,31-33
A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli
Jeremiás 29,11
Mert örök szeretettel szeretlek téged
Jeremiás 31,3
Annyiszor gondolok rád, mint ahány
homokszem van a tengerparton
Zsoltárok 139,17-18
És én örvendek neked hangosan énekelve
Zofóniás 3,17
Sosem únok bele abba,hogy jót tegyek veled
Jeremiás 32,40
Mert az én kincsem vagy
2 Mózes 19,5
Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra,
 hogy örök életet adjak neked
Jeremiás 32,41
És én hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked
Jeremiás 33,3
Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem
5 Mózes 4,29
Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését
Zsoltárok 37,4
Mert én adtam neked azokat a kívánságokat
Filippiekhez 2,13
Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben,
mint ahogy azt elképzeled
Efezusiakhoz 3,20
Mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód
2 Thesszalonikaiakhoz 2,16-17
Az Atya vagyok,aki minden nyomorúságodban megvígasztal
2 Korinthusiakhoz 1,3-4
Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád
Zsoltár 34,19
Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti a bárányát, a szívemhez közel úgy hordoztalak téged
Ézsaiás 40,11
Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről
Jelenések 21,3-4
És megszabadítlak az összes földi fájdalmadtól
Jelenések 21,3-4
Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem
János 17,23
Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek
János 17,26
O és én, egyek vagyunk
Zsidókhoz 1,3
O azért jött hogy bebizonyítsa,hogy én veled vagyok és nem ellened
Rómaiakhoz 8,31
És hogy elmondja,hogy nem tulajdonítom neked vétkeidet
2 Korinthusiakhoz 5,18-19
Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk
2 Korinthusiakhoz 5,18-19
Az o halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése
1 János 4,10
Feladtam mindent amit szerettem,azért hogy megnyerjem a te szeretetedet
Rómaiakhoz 8,32
Ha befogadod fiamat,Jézust, úgy engem fogadsz be
1 János 2,23
Soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől
Rómaiakhoz 8,38-39
Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre,amelyet a mennyország valaha is látott
Lukács 15,7
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek
Efezusiakhoz 3,14-15
Az én kérdésem ez:Leszel-e te a gyermekem?
János 1,12-13
Várok rád
Lukács 15,11-32
Szeretettel, Édesatyád, a Mindenható Isten.

VIDEÓ I.

https://www.youtube.com/watch?v=XQYJFKBLP50

VIDEÓ II.

https://www.youtube.com/watch?v=n2gakBWF41E

Forrás ~ Internet SZÜLŐI ÁLDÁS

Örök Atyaisten!
Te adtad nekem gyermekemet,
hogy a Te szent akaratod szerint felneveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben
megáldjam őt.

Ebben a szent órában
szülői áldásomat adom gyermekemre.
Áldás szálljon fejére
és kísérje lépteit.

Áldjon meg, kedves gyermekem,
a mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Szálljon rád az Ő áldása
most és egész életeden keresztül.
Amen.

Forrás ~ Internet


'Az igazi ajándék az egyik ember számára a másik ember lehet,
a másik szívtől szívig érő szeretete.'

Simon András


Szuhanics Albert ~ Hatvan évesen

Hatvan évnek súlya nyomja vállam,
húszat töltök, nem újdonság nálam,
harmadik ez húsz évből a sorban,
az is rég volt, mikor negyven voltam!

Már hatvan év szállt el fejem felett,
hajam őszül, de kezem nem remeg,
én megteszem, amit csak tehetek,
mégis érzem, tán erőm kevesebb...

A hatvanas éveim taposom,
hogy itt tartok, ámulok magamon,
mert a szívem, a lelkem fiatal,
mint a zöld lomb, ha jő egy zivatar.

Reggel, mikor a tükörbe nézek,
bizony látom, hogy szállnak az évek
fölöttem is, hisz nem az néz vissza,
ki ifjú volt, s olyan naiv, tiszta.

Bölcsebb lettem, mert ki él, tapasztal,
s az esze is hosszabb pár arasszal,
de mindenkor jó újra remélni,
s szeretetben, békességben élni...

Mögöttem van hatvan évem terhe,
nem cipelem, leteszem egy helyre,
könnyű szívvel megyek tovább-tovább,
várnak még rám új utak s új csodák!
 
Forrás ~ Internet
'Szívem virágit nyújtom át itt,
S kívánom szívből igazán:
Az Isten éltesse sokáig
Az én jó, kedves jó Apám!'

Tóth Árpád


Juhász Gyula ~ Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson.


Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!


Húsvéti Óda

Jertek, igyunk azon új folyamból!
Nem kiaszott sivatag 'csuda kútja':
életadó Forrás ez! örökre csobog-foly:
Úrnak a sírjából fakad, itt ránk jutva.

Mind a világra világít a fénye.
Föld ragyog és ami föld alatt van!
Mind a Teremtés ünnepel égi fénybe'
Támada Krisztus föl, ki teremté hajdan!

Tegnapon én Veled élni szűntem.
Újra kelőn Veled él, ki meghal!
Tegnap együtt: a Sírodba dűltem.
Most egekig magasítsz magaddal!


Damaszkuszi Szent János
HÚSVÉT REGGELÉN

Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva,
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva:
Feltámadott! Feltámadott!

A szellő susogva hogy átmegy a tájon,
Könny csillog utána ezernyi fűszálon.
Érinti az erdőt, lombját az olajfa
Megrezgeti vígan, s bólintva lehajtja...
Áldott legyen a szó, mit a szellő mondott!
Zizegve beszélik egymásnak a lombok:
Feltámadott! Feltámadott!


De ah, amott, zöld selymén a rétnek,
Galileának özvegy női jőnek...
Kezükben balzsam, sok jóillatú,
Szemükben némán ott virraszt a bú...
- Te néma bánat, nyílt örömre változz!
Győzelmi dalként szállj az ég Urához:
Feltámadott! Feltámadott!


Nézd, ott a sír, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsője lett a sírból...
Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,
A sír üzen: halál, remélve várunk!
Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:
Feltámadott! Feltámadott!


Töröld le könnyed ember, nem vagy árva,
Út lett a sír egy szebb, dicsőbb hazába.
Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben,
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.
Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,
E mennyei varázsszó szüljön ujjá:
Feltámadott! Feltámadott!


Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,
A Golgothának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!


Balogh Miklós 

Forrás ~ Internet


 'Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.'

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: 'Szeretem Istent', a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

János első levele 4. fejezet 1-21.