AZ ÖRÖM IMÁDSÁGA

Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.

Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

Boldog Kalkuttai Teréz anya


A SZIGET

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek:
a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed.
Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet.
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.
Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott .
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett.
Ő megkérdezte:
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek,
itt nincs már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget,
aki egy csodaszép hajóval közeledett:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség,
- itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el:
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
- Óh, Szeretet!- mondta a Bánat- Én olyan szomorú vagyok,
de egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett
és boldog volt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere Szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt
és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét.
Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte,
sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
- Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az IDŐ volt- mondta a Tudás.
- Az IDŐ?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ?
A Tudás válaszolt:
- Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!

Forrás ~ Internet


 A ZENE

A zene a lélek táplálásának egyik módja.
A zenét úgy írják le, mint 'a magasabb síkokról lehozott
és az emberi fül számára leszűrt szeretet '.

Létfontosságú, hogy elfoglalt életünkben szakítsunk időt
olyan zene hallgatására, amelyre lelkünk válaszol.

Ez mindenki számára más, sőt napról napra is változik.

De amikor úgy érezzük, szükségünk van valamilyen adott fajtájú zenére, 
a lelkünk kéri, hogy játsszuk le, mert az táplálék a lélek számára.

Forrás ~ Internet


 'Az ember mindig olyan valamiért vagy valakiért hoz áldozatot, amit vagy akit végtelenül szeret'

 Müller Péter

 
 
ANYÁM IMÁJA

Sok vad vihar vonult el már fölöttem.
Mindből kivezetett az Úr. Nem értem,
hogy? s miért? De jól tudom, hogy közben
Anyám imádkozik.

Kifente nyelvtőrét sok ellenségem,
hogy belémdöfje. Most megszégyenülten
vonulnak félre. Nem tudják, hogy értem
Anyám imádkozik.

Hányszor hevertem Illés-keserűen
a kétség fenyőlombja csalfa hűsén!
Most mégis ujjongok. De otthon csöndben
Anyám imádkozik.

Az élet útja nem mindig derűs. Én
gyakran jártam az árnyak sűrű mélyét.
Hogy mégis fényben élek? Csöndben? Békén?
Anyám imádkozik.

Jöhet - míg élek - bármi, én a félést
Nem ismerem. Megyek előre bátran.
Legyőzöm lelkem minden ellenségét…
Anyám imádkozik.

Gerzsenyi Sándor

HÁLA NEKED NŐ

Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára, aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.
Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva
a közösséget és az életet.
Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.
Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen vagy - azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek a misztériumra mindig fogékony értelmezéséhez,
az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.
Hála neked, nő, aki szerzetesnő vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott jegyesi válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet a teremtményeivel meg akar valósítani.
Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz
az emberi kapcsolatok teljes igazságához.

II. János Pál pápa

Forrás ~ Internet

'Mi magunk is arra vagyunk hivatva, hogy odaadjuk életünket testvéreinkért, így valósítva meg teljesen igazságban létünk értelmét és rendeltetését.'

II. János Pál pápa


SZENTLÉLEK HÍVÓ IMÁDSÁG

Isten Szentlelke! Tőled kapjuk az erőt, hogy higgyünk. Segíts a mai embernek, hogy ne váljon közömbössé Isten iránt. Tőled kapjuk az erőt, hogy reméljünk. Segíts, hogy el ne csüggedjünk, hanem mindig erőnk legyen újrakezdeni a jóra való törekvésünket. Te adsz erőt, hogy szeressünk. Szabadíts meg minket az önzéstől, adj nekünk mélységes tiszteletet a másik ember iránt, és adj valódi gyengédséget. Tárd föl előttünk csodás mélységeidet, hogy megismerve egyre jobban megszeressünk. Amen.

ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR!

'Jézus hív, hogy először tanítványokká, később pedig a Szeretet tanítóivá váljunk.
 Mit tanítunk az életünkkel a tudásra szomjazóknak?'

Simon András Weöres Sándor ~ Zsoltár

Kínok árnyékaiból,
kínok árnyékaiból
szólok hozzád Istenem.
Kín mar, sújt, temet,
józan eszemet
vak veszélyben,
láncos mélyben
ne hagyd elveszítenem.

Senki sem tör káromra,
senki sem tör káromra,
bensőm fordul ellenem.
Örök vihar ront,
nincs egy biztos pont
se mögöttem,
se fölöttem,
dög pusztít a lelkemen.

Törd meg kevélységemet,
törd meg kevélységemet,
mély megbánást adj nekem.
Nyársat nyeltem én,
derekam kemény:
mért nem szabad
súlyod alatt
meghajolnom, Istenem?

Száraz zokogás tipor,
száraz zokogás tipor
és a szemem könnytelen.
Utam hajlatán
ördög les reám,
vár nehezen:
a két kezem
tőrrel indul ellenem.

Legyen meg akaratod,
legyen meg akaratod,
ha vesznem kell,
jól legyen:
tán kárhozásom
áldás lesz máson –
de ha énrám
kincset bíztál,
ments meg immár, Istenem.


ÁLDÁS

Áradjon Rád az Áldás:
ISTEN gazdagsága és hűsége
ISTEN ereje és vigasztalása
ISTEN öröme és irgalmassága!

Áradjon Rád az Áldás:
hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott
és ISTEN öröméből élj!

Járjon Veled a kegyelem,
ma és életed minden napján
és töltse be szívedet
ISTEN nagy békességével!

Amen.
 


 ADJON ISTEN!

Adjon Isten, kinek mit vágyik,
Adjon nagyanyától unokáig,
Mindenki számára elegendő jót,
Dobbanó szíveket, emberi szót!

Adjon házatokba melegséget,
Békejobbot, ezernyi vendéget.
Ölelje meg szíveteket a szeretet,
Szőjön oda, ahol nincs, rengeteget!

Utatokon egészségetek megmaradjon,
Élelmes kamrátok ki soha ne fogyjon!
Bármerre induljatok, lépjen veletek béke,
Csendes nyugalomban évetek kísérje!

Adjon az Isten sok barátot Nektek,
Érezzétek mindig mennyien szerettek.
Szerelmet adjon az embereknek,
Magányosoknak adja, elesetteknek.

Minden élőlénynek, ki él, és éldegél,
Boldogságos új esztendőt kívánok én!

Kerner Mariann