'Emberé a munka, Istené az áldás'

Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.
Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. 
De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.

Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.

Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét:
 nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

Zsoltárok könyve 127. fejezet 1-5.


 
ÁLDOTT, AKI JŐ

Jertek, mondjunk hálát: énekeljünk!
Eljött a Király, vígan örvendjünk.
Áldott, aki jő az Úrnak nevében
Olajágakkal jöttén vigadozzunk.
Legyen áldott!
Tárt kapu várja Isten szent Fiát;
Ő a kegyelem: nékünk üdvöt ád!

 Gerzsenyi Sándor 
 
Forrás ~ Internet


'Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké.' Amen.

Pál levele a galatákhoz 1. fejezet 3-5.
AKI HELYETT A KRISZTUS VÉREZETT

Emlékszem: Kemény bilincsbe verten,
bénultan ültem a hideg kövön.
Sötétség, bűn és vád töltötte el lelkem,
ijesztő csend kietlen börtönöm.

Halál: Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt
valami bennem. Életvágy talán.
S akkor... szerettem volna összetörni
bűnt és bilincset börtönöm falán...

Neki az ajtó rozsdamart vasának
sámsonkarokkal! Ki a fényre! ki,
ahol szabad mezők ujjongva várnak,
s ahol az élet szent magvát veti!

Néha. És máskor rémek. Megremegtem:
a szívemen kemény, hideg marok.
Egy síron túli hang titkos hívása:
'Jöjj! Jöjj Barabás!' - Nem! Nem akarok!

'Barabás!' Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!

Most! Súlyos léptek... fegyver csörrenése...
csikordul a zár... szoborrá meredt
minden tagom... egy érdes hang: 'Barabás,
szabad lettél. Le a bilincseket!'

Először mint egy álom. De lehullnak
mégis. Tántorgó lábaim előtt
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet.
Rám vár. Előre! Hadd köszöntsem őt!

Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel
rohantam, mígnem bősz tömegbe vitt,
zúgó tömegben torpant meg a lábam.
Pilátust láttam, népem véneit...

S ott állt egy ember: nagy, szúró tövissel
megkoronázott, véres, tört alak.
Vállán vörös palást, kezébe nádszál.
Hogy le nem roskad annyi kin alatt!

Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem:
szelíd, egészen más, mint én vagyok.
Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében
valami földöntúli fény ragyog.

Ki ez az ember? Megkövülten állok.
Énrám tekint. Ki Ő? Mit véthetett?

Valaki szól: 'A Názáreti Jézus.
Őt feszítik meg Barabás helyett.'

Oly hosszú út vezet a Golgotára...
Én végigjártam. Két lázas szemem
odatapadt vonagló alakjára,
ott égett minden gyilkoló szegen.

És nem tudtam többé levenni róla.
A szemek fénye... az a szent ajak...
a hulló vér... Múlott a perc, az óra.
Felejthetetlen percek és szavak.

A szívemen gigászi nagyra nőttek
láttán kemény, hideg gránithegyek:
Helyettem! Énhelyettem! Énhelyettem!
Hogy én éljek, hogy én szabad legyek!

Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyéről én is.
- S ölbe vettem egy síró gyermeket...

Megsimogattam... lázadó kezemmel,
mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt.
Az ő testét fedi a sziklabolt.

Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ő haladt,
aki helyettem roskadt le a porba
Golgota utján a kereszt alatt.

Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át életem.
- Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.

'Ki az? Ki zörget?' - kérdik majd. 'Barabás,
aki helyett a Krisztus vérezett.'
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek.

Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet

ÜNNEPEI ÁLDÁS

Áradjon Rád az Áldás:
 ISTEN gazdagsága és hűsége
ISTEN ereje és vigasztalása
ISTEN öröme és irgalmassága!
Áradjon Rád az Áldás:
hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott
és ISTEN öröméből élj!
Járjon Veled a kegyelem,
ma és életed minden napján
és töltse be szívedet
ISTEN nagy békességével! Amen.

Forrás ~ Internet

 
 
VIRÁGVASÁRNAP
 
Új tavasz varázsa, friss illata árad,
integetnek virágzó fák, feslő barkaágak.
Ünneplő tömeg a Mestert várva várja,
szamárcsikón érkezik a remény Messiása.

Fogadja Őt a nép öröm - rivalgással,
benne megmentőjét, a hős szabadítót látja
Köszönti virággal, letört barkaággal,
elé ruháit szórva , és Hozsannát kiáltva.

De félreértést rejt, az ünnepi lárma,
nem ismeri fel Jézust, mint égi Messiása.
Az ÚR elfogadja: e nap ünnepelt királya,
ám szemébe, könnyeket csal a bús jövő árnya.

A ma embere ó, Uram, bár jól látna,
ismerné fel benned, Te vagy mindenek Királya!
Hogy a szeretetnek fennkölt rajongása,
többé soha ne váljon sötét, fekete gyászba.

Bár gonosz indulat szögezett a fára,
a keresztedről felénk, mégis irgalmad árad.
Szeretettel ölel fájdalma, s drámája,
értünk, bűneink miatt, drága véred hullása. 
 
 Schvalm Rózsa
 
Forrás ~ Internet

FOHÁSZ A SZÜLEIMÉRT

Jóságos Mennyei Atyám! Irántam érzett szeretetből apát és atyát ajándékoztál nekem a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által életet adtak nekem. Ők kereszteltettek meg, nekik köszönhetem istengyermekségem. Ők védtek, védnek és oltalmaznak ma is minden bajtól.

Az élet gyakran ró nehéz terheket vállunkra. Súlyos megrázkódtatásokat kell elviselnünk. Komoly gondok nehezítik napjainkat. Mennyei Atyám, édesapámért és édesanyámért könyörgök hozzád. Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nekem nyújtottak és most is nyújtanak.

Adj nekik erőt, buzgóságot, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartasd meg őket jó egészségben, tisztességben és becsületben. Vigasztald meg őket, ha a mindennapi élet gondja-baja közepette erőt vesz rajtuk a csüggedés. Taníts meg engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem. Amen.
 
Forrás ~ Internet


FOHÁSZ A HAZÁÉRT

Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.

Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Derűt és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tűz meg nem éget.

Gőgből és gyűlöletből
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezéből
a keserű pohárt.

Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.

Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen
elrendeztél ekképpen:
a népek közt, Uram
nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.

Mások bűnéért is
őt verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak bűnének volt ára.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!

Bár megtagadta tőlem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor őt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.

Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.

S ha áldásod e földön
elért kicsinyt, nagyot:
jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt,
ahol apáim éltek,
rendelj ki nekem is
egy csöndes menedéket.

Csak akkora legyen, hogy
elférjek én s a béke.
Nézzen az ablakom
patakra, fára, rétre.

Kenyér mellé naponta
jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged
dicsér egy új világ...

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.
 
 Wass Albert

 
FOHÁSZ A HAZÁÉRT

Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen,
üljön jóindulat
a kormányszékeken …

Az igazság előtt
haljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember …
 
És legyen egy akol,
és legyen egy pásztor,
növelj pásztorbotot
virágzó rózsaszálból …

Ha mindezeket szépen
elrendeztél eképpen,
A népek közt, Uram
nekem is van egy népem …

Ha érdemét kegyednek
e szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
Szent jussa, mint e népnek.

Mások bűnéért is
őt verte ostorod,
súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott …

Legjobb fiait vitte
mindég golgotára,
s jótettének soha,
csak bűnének volt ára.

Uram, adj békességet
A kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny és vér nem öntözött.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat,
Szeresd jobban, Uram
az én szegény hazámat! Amen.
 
 Wass Albert

Forrás ~ Internet

Kívánok Neked mindenből elegendőt!

Kívánok neked annyi napfényt, hogy ragyogónak lásd az életet.
Annyi esőt, hogy megbecsüld a napsütést.
Annyi boldogságot, hogy lelked viruljon.
Annyi fájdalmat, hogy az élet apró örömei is nagyobbnak tűnjenek.
Annyi nyereséget, hogy megelégedj a vágyaiddal.
Annyi veszteséget, hogy értékelni tudd, amid van.
Annyi üdvözlést, melyek átsegítenek a végső búcsún.

Forrás ~ Internet

 
FOHÁSZ​

Lábunk együtt járjon
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a
csöndességre.

Szemünk egymásba nézzen
és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért.​ Amen.​

Forrás ~ Internet

HÁLAIMA

Hálát adok neked Uram, az új nappalért,
Bár meg nem érdemeltem.
Hálát adok neked Uram, minden gondomért,
Mert így kívánod megerősíteni hitemet!
Hálát adok neked Uram, végtelen türelmedért,
Mert én, oly sokszor türelmetlen voltam.
Hálát adok neked Uram, szeretetedért,
Mellyel gyógyítani kívánsz, amikor tele vagyok előítélettel.
Hálát adok neked Uram, irgalmadért,
Megannyi bukdácsolásaim között.
Hálát adok neked Uram, gondviselésedért,
Mikor oly sokszor veszélybe sodortam magam, vagy másokat.
Hálát adok neked Uram, a csendért,
Mellyel körbevettél, mikor háborogtam.
Hálát adok neked Uram,
Mert megengeded, hogy szólhassak hozzád.
Hálát adok neked Uram,
Mert gyarlóságom ellenére mellettem maradtál.
Hálát adok neked Uram,
Mert lelkemnek Te adsz erőt, hogy beismerje gyengeségeit.
Hálát adok neked Uram,
Mert az lehetek aki vagyok, mert így láttad jónak.
Hálát adok neked Uram,
Mert céljaidhoz formálsz engem.
Hálát adok neked Uram azokért,
akik gyermekkoromban tudatták velem, hogy létezel.
Hálát adok neked Uram,
Mert általad van célja az életemnek,
mert bármily kilátástalannak tűnik a holnap,
te vagy nekem az egyetlen Út, az Igazság és az Élet!
Hálát adok neked Uram,
Mert Te vagy minden reményem!
 
 Francesco Brother 

Forrás ~ Internet